Emulsje srednio rozpadowe uzywa sie do:


Emulsje średnio rozpadowe używa się do. a) półwgłębnego i wgłębnego utrwalania nawierzchni typu makadamowego (obecnie zanikających) b) robót penetracyjnych przy wykonywaniu nawierzchni asfaltospoinowych (tego rodzaju roboty obecnie zanikają, podobnie jak półwgłębne i wgłębne utrwalania nawierzchni) c) otaczania kruszywa o wymiarach powyżej 2 mm emulsje wolno rozpadowe są stosowane do: a) wykonywania cienkich dywaników z mas mineralno-asfaltowych podczas odnowy nawierzchni, b) wytwarzania zapraw emulsyjnych (typu slurry-seal ), służących w postaci cienkich dywaników grubości 3×10 mm do uszorstnienia śliskich nawierzchni różnych rodzajów, głównie jednak bitumicznych i z betonu cementowego, odnowy częściowo zużytych warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych i z betonu cementowego z jednoczesnym uszorstnieniem tych warstw, zamykania utrwalenia powierzchniowego nawierzchni bitumicznych o strukturze otwartej lub częściowo zamkniętej, wykonywania bar dzo cienkich warstw (powłok), wiążących nawierzchnie bitumiczne z podbudową z gruntu stabilizowanego cementem portlandzkim lub innym spoiwem mineralnym, drobnych remontów z wymienionego zakresu robót, wykonywanych przy użyciu emulsji asfaltowych, głównie kationowych, największe znaczenie i rozpowszechnienie mają powierzchniowe utrwalania w różnych odmianach, wykonywane w celu konserwacji lub uszorstnienia nawierzchni, odnowa lub uszorstnienie nawierzchni. Oba wymienione rodzaje robót są najbardziej rozpowszechnione głównie w krajach wysoko uprzemysłowionych i posiadających gęstą sieć drogową, wymagającą na dużą skalę robót, związanych z odnową uszorstnieniem i konserwacją nawierzchni. Główną przyczyną stosowania emulsji kationowych i wykonywania przy ich użyciu powierzchniowych utrwaleń nawierzchni drogowych oraz cienkich dywaników z zapraw emulsyjnych jest możność całkowitego zmechanizowania robót duża wydajność sprzętu mechanicznego , oszczędne zużycie materiałów przy wykonywaniu stosunkowo cienkich pokrowców i dywaników, szybki rozpad emulsji kationowej i równie szybkie związanie i stwardnienie masy mineralno-asfaltowej, co w bardzo dużym stopniu skraca okres zamknięcia ruchu na drodze w czasie prowadzenia robót. [hasła pokrewne: filiżanka do espresso, jabłoń ligol, sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia ]

Powiązane tematy z artykułem: filiżanka do espresso jabłoń ligol sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia