wchlanianie oraz przemieszczanie plynnych stopów, powstajacych podczas pracy wyrobów

Ponieważ wchłanianie oraz przemieszczanie płynnych stopów, powstających podczas pracy wyrobów, zależą od sił włoskowatych działających w porach tworzywa, porowatość wyrobów oraz ich tekstura często decydują o postępie i przebiegu procesów korozyjnych. -W celu zwiększenia trwałości ogniotrwałej wymurówki różnych przemysłowych urządzeń cieplnych nieodzowne jest stosowanie wyrobów o odpowiednich własnościach fizycznych i chemicznych i to możliwie zwięźle ustawionych w wymurówce. Ostatni warunek może być spełniony w przypadku, gdy wyroby mają odpowiedni kształt oraz wymiary minimalnie odbiegające od przewidzianych, jak również w przypadku stosowania zapraw o odpowiednim składzie, uziarnieniu i konsystencji. Ponieważ jednak bardzo trudne warunki w przestrzeniach roboczych wielu urządzeń cieplnych powodują zmiany własności wyrobów i ich stopniowe – szybsze lub wolniejsze niszczenie, pokrywa się często wykładzinę ogniotrwałą różnym i masami ochronnymi, które zapobiegają zbyt szybkiemu atakowaniu wyrobów przez czynniki agresywne, a tym samym przedłużają ich żywotność. Masy ochronne nanosi się na powierzchnię pracującą wykładziny ogniotrwałej – w stanie plastycznym pędzlami lub łopatkami, bądź też jako masy lejne przez natryskiwanie odpowiednim przyrządem. Grubość warstwy ochronnej nie powinna w zasadzie przekraczać 5 mm. Masy, takie zestawia się z substancji wiążących, którymi zwykle są iły ogniotrwałe wysokoplastyczne po zarobieniu wodą i nisko spiekające się, niekiedy szkło wodne, oraz ze składników schudzających, którymi mogą być Korund Ah03, chromit FeO . Cr203, magnezyt MgC03 (częściej MgO) oraz inne materiały wprowadzane do mas w ilości 80-:-95>0/0 i o uziarnieniu możliwie drobnym (do 2 mm). [patrz też: allegro firany na metry, olx gąbin, sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro firany na metry olx gąbin sprzeciw od wyroku nakazowego wykroczenia